ЕВРОПРОЕКТИ

Дата на публикуване: 27.02.2018 23:17

20.09.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00517 от 19.09.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ, РЕМОНТ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ДЕТСКА ГРАДИНА ГР. УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


20.11.2017 г. Информация за Договор №11/07/2/0/00545 от 17.11.2017 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЧАСТЪЦИ ОТ ОБЩИНСКИ ПЪТИЩА В ОБЩИНА УГЪРЧИН” по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.


31.05.2018 г. Информация за Договор за съвместна дейност № РД 04-122/30.05.2018 г., сключен между Община Угърчин и Фонд „Социална закрила“ за закупуване на оборудване и обзавеждане по проект „Обзавеждане и модернизиране на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Угърчин и Домашен социален патронаж с. Лесидрен“

25.06.2019 г. Информация за Договор №BG06RDNP001-7.006-0040-C01 от 05.06.2019 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект „Обновяване на площадно и парково пространство в гр. Угърчин, с. Лесидрен и с. Кирчево“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаб инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския замеделски фонд за развитие на селските райони.

15.03.2021 г. Информация за Договор № BG06RDNP001-7.00-0079-C01 от 15.03.2021 г. с Държавен фонд „Земеделие“ за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор  на проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“.

 

 


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg