Публична покана-публикувана 24.02.2014г.(ID 9026185 на портала на АОП)

Дата на публикуване: 24.02.2014 00:00
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9026185)
Описание: Организация и провеждане на обучения по проект №13-22-22 "Повишаване професионалната квалификация на служителите в Община Угърчин чрез обучения", който се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., по Приоритетна ос ІI „Управление на човешките ресурси”, Подприоритет: 2.2. „Компетентна и ефективна държавна администрация”, финансиран по бюджетна линия: BG051PO002/13/2.2-11. по обособени позиции:
Обособена позиция №1 – ''Организация и провеждане на обучения по ключови компетентности'';
Обособена позиция №2 – ''Организация и провеждане на обучение по информационни технологии"


Краен срок за получаване на оферти: 12.00 часа на 07.03.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 04.03.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с публична покана:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж. Недко Гергански, Катя Еврева,

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

24.02.2014г.

** Документи и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. При необходимост допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.

Документация за възлагане на обществената поръчка:

1.Публична покана
2.Указания и изисквания към участниците за подготовка на оферта
3.Проект на договор за обособена позиция №1
4.Проект на договор за обособена позиция №2
5.Приложение към договора за възлагане на обществаната поръчка
6.Приложения образци на документи за изготвяне на оферта

** Разглеждане, оценка и класиране на получените оферти:
28.03.2014г.
Протокол за резултатите от работата на длъжностни лица определени със заповед №170/24.02.2014г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg