Публична покана-публикувана 07.05.2014г.(ID 9028971 на портала на АОП)

Дата на публикуване: 07.05.2014 00:00
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9022156) Описание: Предмет на поръчката е избор на изпълнител за „Провеждане на функционален анализ на общинска администрация - Угърчин. Подобряване на организацията на работните процеси в общинска администрация Угърчин (Изготвяне на предложения за промени в методологиите, процедурите, вътрешните правила и работните процеси). Разработване и въвеждане на правила за мониторинг и контрол по внедряването и изпълнението на новите правила. Провеждане на съпътстващо обучение за служителите на общинска администрация – Угърчин с цел прилагане на новите правила и методологии”. Настоящата обществена поръчка се възлага в рамките на проект „Подобряване на ефективността на общинска администрация – Угърчин чрез оптимизиране на структурата и функциите й ”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет”, Приоритетна ос І „Добро управление”, Подприоритет 1.1. „Ефективна структура на държавната администрация”, Бюджетна линия BG051PO002/12/1.1-04. Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 21.11.2013г. Срок на валидност на публичната покана: 20.11.2013г. Условия за участие за възлагане на обществена поръчка с публична покана: Съгласнсо посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката *Лица за контакти: инж. Недко Гергански, Катя Еврева, ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА: 12.11.2013г. ** Документи и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница. Документация за възлагане на обществената поръчка: 1.Публична покана 2.Условия за участие 3.Методика за оценка 4.Технически спецификации 5.Проект на договор 6.Приложения образци на документи ** Протоколи от работни заседания за разглеждане и оценка на получените оферти: 05.12.2013г.Протокол от работно заседание №1 на определените длъжностни лица със заповед №1693/11.11.2013г. на Кмета на общината 12.12.2013г.Протокол от работно заседание №2 на определените длъжностни лица със заповед №1693/11.11.2013г. на Кмета на общината 19.12.2013г.Обявление за датата, часа и мястото на отваряне на "Ценово предложение" (плик №3) на участниците за възлагане на обществената поръчка 30.12.2013г.Протокол от работно заседание №3 на определените длъжностни лица със заповед №1693/11.11.2013г. на Кмета на общината Протокол за дейността на длъжностни лица определени със заповед №1693/11.11.2013г. за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg