Публична покана(ID 9030591 на портала на АОП)-04/2014(Статус: изпълнена)

Дата на публикуване: 16.06.2014 00:00
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9030591) Статус: изпълнена
Обект на поръчката: услуга
Описание: Обект на процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана е избор на изпълнител на: Извършване на консултантска услуга - ППР на обекти в Община Угърчин четири подобекта: 1. "ППР Горно строене улици в гр.Угърчин", 2. "ППР Горно строене улици в с.Лесидрен", 3. "ППР Горно строене ул. „Ал. Стамболийски” в с.Кирчево", 4. "ППР Централна селска част в с.Кирчево УПИ ХVІІІ-200 кв.18" Целта на проектната разработка е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества на пътните настилки и части от пътното тяло с оглед осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на улиците в разглежданите участъци. Създаване и обновяване на средата в с. Кирчево. Подобряване и увеличаване на зелената система в централната част на селото. Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им. Реконструиране и рехабилитиране на елементи на уличната мрежа в близост до централната селска част.

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 24.06.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 24.06.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: инж. Цветан Георгиев

- 16.06.2014г. -
** Документи и информация по поръчката може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. При необходимост допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.


- 16.06.2014г. -
Публична покана

- 16.06.2014г. -
Документация за участие-Изтеглете от тук

- 01.10.2014г. -
Наименование на изпълнителя: "Проджект Планинг енд Мениджмънт" ООД
Дата на сключване на договора: 23.07.2014г.
Срок на действие на договора: 3 месеца
Стойност на договора: 26 280.00 лв. без ДДС

- 31.10.2014г. -
Договор №31-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 31.10.2014г. -
Протокол по договор №31-113 за възлагане изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
Информация за датата и основанието за извършено плащане по договор №31-113

- 26.11.2014г. -
Информация за датата и основанието за извършено плащане по договор №31-113

- 03.12.2014г. -
Информация за датата и основанието за приключване на договора за обществена поръчка №31-113

- 20.03.2015г. -
Информация за датата и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение на договора за обществена поръчка №31-113

На основание чл.22б, ал.5 от ЗОП електронната преписка по раздела се поддържа в профила на купувача до 20.03.2016г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg