Добре дошли


15.05.2024
ОБЩИНА УГЪРЧИН На основание чл. 90, ал. 2 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование и Заповед № 165/13.05.2024г....

07.05.2024
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 15.05.2024 г. /сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния...

27.03.2024
Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето община Угърчин Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на...

29.01.2024
На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считано от 29.01.2024г., за предложения и становища по настоящите Програма за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2024-2033 година              Проектите на Програмата за енергийна ефективност 2024-2030 година на община Угърчин и Дългосрочна програма за насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 2023-2032 година ще бъдат публикувани на интернет...

18.01.2024
Покана за участие в обществено обсъждане на: Проект на бюджет на община Угърчин за 2024 година        Предстои приемането на бюджета на община Угърчин за 2024 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на общината.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Угърчин...

15.01.2024
ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА: Стратегия за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2023- 2027 година. Програма за управление и разпореждане с имотите- общинска собственост през 2024г. в Угърчин.       Проектът на Стратегията  за управление на общинската собственост на Община Угърчин за периода 2023- 2027 година и Програмата за  управление и разпореждане с имотите общинска собственост през 2024 година ще бъде публикуван на интернет страницата...