Добре дошли
01.11.2018
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ НА БЧК -Л О В Е Ч
Във връзка с честване на 140 години от създаване на Български Червен кръст в Община Угърчин е получено писмо от Областен съвет на БЧК-Ловеч с което е връчен благодарствен адрес за изключително добро сътрудничество.

31.10.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ - ОБЩИНА УГЪРЧИН      О Б Я В А Със заповед № ОХ- 895/02.11.2018г. на Министъра на отбраната на Република България е обявена  1 /една/ вакантна  длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско  висше училище в страната и в чужбина,  във военно формирование 24430-Троян към Военно-географска служба. Длъжността се заема след провеждане на конкурс. Кандидатите за вакантната длъжност да отговарят на условията на чл.141,ал. 1 или ал.6 от ЗОВСРБ . Срок за подаване на заявленията във Военно окръжие ІІ степен –Ловеч 21.12.2018г. Информация за необходимите  документи, условията и реда за кандидатстване може да се получи...

23.10.2018
Обявление по реда на чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове
         Изготвен е проект за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на околната среда и управление на отпадъците на територията на Община Угърчин, приета с Решение № 700/28.01.2014 г. изменена и допълнена с Решение №363/29.08.2017г., Протокол № 24/29.08.2017г., изменена и допълнена с Решение № 485/25.04.2018г. по протокол № 34 на Общински съвет Угърчин.          Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението на вносителя за публикуване на проекта за приемане на нормативен акт с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите, настоящият проект е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин –...

15.10.2018
ОБЯВА
В изпълнение на разпоредбата на чл.37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, Община Угърчин публикува 11 броя заповеди, издадени на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за разпределение масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Угърчин, Ловешка област.Заповедите  могат да бъдат обжалвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

09.10.2018
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен достъп до ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА „Изграждане на свинекомплекс» в ПИ №68076.241.54, местността «Горунака», землището на с. Сопот, общ. Угърчин.   В ПЕРИОДА ОТ 14 КАЛЕНДАРНИ ДНИ, СЧИТАНО ОТ 09.10.2018Г. ДО  22.10.2018Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО МОЖЕ ДА ИЗРАЗЯВАТЕ СТАНОВИЩА ВЪВ ВРЪЗКА С ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ. На основание чл. 6, ал.9 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда  Община Угърчин осигурява 14 дни обществен...

27.09.2018
Военно окръжие II степен-Ловеч
ОФИС ЗА ВОДЕНЕ НА ВОЕНЕН ОТЧЕТ В ОБЩИНА УГЪРЧИНО Б Я В А       Със заповед № ОХ- 731/30.08.2018г. на Министъра на отбраната на Република България са обявени  4 / ЧЕТИРИ  / вакантни  длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина  в Централния артилерийски технически изпитателен полигон – Стара Загора.    Длъжностите се заемат след провеждане на конкурс. Кандидатите да не са по-възрастни от 28 години, а лицата отговарящи на условията на чл.141,ал.6 от ЗОВСРБ не по-възрастни от 41 години към датата на подписване на договора за военна служба.   Срок за...

Потърсете в сайта
Анкета
Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?
ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg